ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Proper Pronunciation
Posted by: simba (IP Logged)
Date: April 07, 2009 12:07PM

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh

I was wondering if someone could clarify the pronunciation of certain "akhars" that come up in Gurbani.

The first is the ":" in salok sanskriti. I've heard that it has the same sound as an "arda" or an "a" sound.

The second come up many times but i'll give a reference of the first line on ang 1398.

"gur ramdas kaluchraa thu sehaj srowar baas."

The letter is a "rightward hook" that comes in the "paar" (foot) of the "lella" in "kaluchraa." I think it has a "y" sound as in a "yeya."

The third is a "rightward downward diagonal line" that comes in the "paar" of of nenna of the word "jin" on the very next tuk on ang 1398.

"gur jin ko supresan naam har rida niwaas."

I've heard it has an "a" sound.

Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.

 Re: Proper Pronunciation
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: June 30, 2009 10:58AM

vwihgurU hI kw ^wlsw
vwihguRrU jI kI &iqh]

isMG jIau,

hyT ilKy Anuswr Awp jI dI jwxkwrI ih`q iek inmwxI ijhI koiSs kIqI hY jI[

1. (Ú) (:) icMn ivsrgW nwm nwl jwxI jWdIAw hn Aqy A`Dy hwhy (h) dI Awvwz vWgUM boly jWdy hn[ ijvy ik pMnw 1361 qy Awey gurbwxI A`Kr “ilKx:” dw aucwrn ilKxih, “sMpUrx:” Awid dw aucwrn ‘sMpUrxih’ krky hovygw[

2. ( @ ) nUM hlMq nwm nwl jwixAw jWdw hY Aqy ijs A`Kr nwl l`igAw huMdw hY ausnMMU mwmUlI ijhw hwhw (h) lw ky boilAw jWdw hY jW ieMj kih lau aus A`Kr nUM kuJ gUVHI sur nwl bolxw cwhIdw hY[
ijvy ik pMnw 420 qy AweI quk “Tig muTI kuiVAwr bMin@ clweIAY” ivc ‘bMin@’ A`Kr dw aucwrn kuJ gUVI sur jW mwmUlI hwhy dI Awvwz nwl krnw hY[
ievyN hI audwhrn dy qOr qy kuJ hor A`Kr: ijn@I ijn@ iqn@ n@wey aun@w kIn@ Awid dw aucwrn krnw hovygw]

3. ( ´ ) XkS icMnH nwm nwl jwixAw jWdw hY[ ies pYr dw pu`Tw hwhw A`Dy XXy nwl sMbMD rKdw hY [ DunI aucwrn leI ‘X’ A`Kr dI QW ‘A’ lw ky aucwrn kIqw jWdw hY ijvy ik pMnw 1348 qy AweI quk “Awqm rK´w gopwl sAwmI Dn crx rK´w jgdIsÍrh” ivc rK´w dw aucwrn ‘riKAw’ krky hovygw[ hor aurwhrn dy qOr qy pMnw 262 qy sRI suKmnI swihb dI pihlI AStpdI ivc AweI quk “byd purwn isMimRiq suDwK´r ]” ivc ‘suDwK´r’ A`Kr dw Su`D aucwrn ‘suDwiKAr’ krky hY[

ies aupr idqy vyrvy dI roSnI ivc AwpjI vloN pyS kIqI pMkqI “gur rwmdws kl´ücrY quA shj srovir bwsu ]10]” ivcly A`Kr ‘kl´ücrY’ dw aucwrn ies pRkwr hY ‘kilAucrY’ krky[
Aqy AglI pMkqI “guru ijn@ kau supRsMnu nwmu hir irdY invwsY ]" ivcly ‘ijn@’ dy nMny nMU mwmUlI ijhI hwhy (h) dI DunI lw ky[

Aws hY ik Awp jI nUM ieh jwxkwrI lwhyvMd swibq hovygI[ bwkI gurbwxI AgwD boD hox krky dwAdw koeI nhI ik ieho aucwrn hI so PIsdI hn ieh qW guRrU swihb hI jwxn[

guRrU imhr kry

vwihgurU hI kw ^wlsw
vwihguRrU jI kI &iqh]


Due to limitation of Explorer or any other reason you find above words are splitted then please copy paste the text to MsWord with Gurbani fonts to display correctly.

 Re: Proper Pronunciation
Posted by: Jarnail Singh "Arshi" Gyani (IP Logged)
Date: September 17, 2009 04:44AM

THANK YOU Veer KhalsaSpirit JIOS.

 Re: Proper Pronunciation
Posted by: Khalsaspirit (IP Logged)
Date: September 20, 2009 12:52PM

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

Khalsa jio,

Just to clarify further on foot sign mentioned in point 3. The common printing of this foot sign is always like mirrored HAHA but as we explained this is actually half Yheia. Another example is in this Pankti from Sri Asa ki Vaar:

mÚ 2 ]eyk ik®snµ srb dyvw dyv dyvw q Awqmw ]
Awqmw bwsudyvis´ jy ko jwxY Byau ] nwnku qw kw dwsu hY soeI inrMjn dyau ]4]

word

bwsudyvis´
has mirrored haha under last Sasa, but actually it is half Yheia. Following is a image from Aasa Ki Vaar pothi we have which shows correct foot sign as half Yheia:

http://khalsaspirit.com/images/Aasakivaar.JPG

Now seeing above image it is very clear that above foot sign can be printed correctly and We hope all printers especially SGPC's Golden Offset Printing Press should pay real attention to this and print correct foot sign as half Yheia i/o mirrored Haha.

Guru Mehar Karay

Waheguru ji ka khalsa
Waheguru ji ki fateh

 Re: Proper Pronunciation
Posted by: Jarnail Singh "Arshi" Gyani (IP Logged)
Date: September 24, 2009 07:00AM

Guru Piayario Jios,
That is a very commendable suggestion. Now that the SGPC has sole rights to Print sroops of SGGS..it must take full responsibility to remove all errors and omissions...and also begin publishing more lareevaar sroops.
Gurbani has so many half letters, paireen akhars and half yayas/hahas/raras...ALL are VITAL and must be PRINTED as they are.

2. The other day I read that SGGS is now in the process of acquiring a CONTAINER to send SGGS sroops Overseas...imho we have thus returned FULL CIRCLE. SGGS SROOPS should NOT be sent in Containers. Period. Fancy shelves and curtains etc inside a container DONT CHANGE the Facts..a Container is a Container !!! even if its made of GOLD and encrusted with Kohinoor diamond...its still a iron box !!! a Large Iron Box that is STACKED in airports/ships cargo holds, airplane cargo holds..on airport yards..on lorries..rails...

jrnYl isMG igAwnI "ArSI"

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib