ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


WEBLOG: : Gurdwara Tapoban Sahib
Bhai Sahib & The Miracle of Degh
By G. Nahar Singh in Jeevan Chritar Bh. Sb. Randheer Singh, Translated by Admin www.tapoban.org


Bhai Sahib had a firm belief that if Degh of KaRah Parshaad is prepared according to Maryada and then taken before Guru Granth Sahib jee and has Ardaas and kirpaan-bhaet, it may be distributed in any way but it will never run out.

Once a bhog happened in someone’s house in Narangvaal and Bhai Sahib distributed the degh and it ran out. Bhai Sahib said that there was something wrong. The Sangat said, you gave a very big serving of degh to everyone and because of this it has run out. Bhai Sahib replied that a vaak should be taken about this. When the vaak was taken, it came,

ਚੋਰਕੀਹਾਮਾਭਰੇਨਕੋਇ ॥

ਚੋਰੁਕੀਆਚੰਗਾਕਿਉਹੋਇ ॥੧॥ (662).


Bhai Chanda Singh, the one who prepared the degh was summoned. He said that the woman who’s bhog it was, had at first given the proper rations to prepare degh but later she took some gheeo (clarified butter) back out. The theft in the preparation of degh was proven and the truth of the vaak was clear. After this, the woman was given a tankhah.

Bhai Sahib used to say that Guru jee’s power is in degh. Whoever receives even a small bit of Degh will eventually adopt Sikhi and be liberated. In this way the miracle of Kaljug Udhaariaa Gurdev will take place and souls will come into the home of Guru Nanak and be saved.
© 2007-2021 Gurdwara Tapoban Sahib