ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


WEBLOG: : Gurdwara Tapoban Sahib
ਜੋਤ ਬਿਗਾਸ (ਪੰਜਾਬੀ) : ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ
Tapoban.org Sevadars

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib