ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Amrit Vela
Posted by: tapoban (IP Logged)
Date: April 05, 2009 02:23PM

Waking Up For Amrit Vela
By G. Udham Singh in Gurmat Sidhaant Saagar
Translated by Admin www.tapoban.org1. That Sikh who remembers Vahiguru at Amrit Vela will achieve liberation.

2. Ishnan, nitnem and simran/abhyaas at amrit vela can transform the individual

3. Only that person can wake up for amrit vela who forsakes laziness and remembers death.

4. It is just as essential for every Gursikh to wake up in the last quarter of the night, amrit vela, as it is to do simran.

5. That person that remains asleep at amrit vela goes without the blessings and grace of Vahiguru

6. The best way of waking up for amrit vela is to eat little at night and to go to sleep on time.

7. It is at amrit vela that currents of Vahiguru's blessings are flowing but those who remain asleep at this time cannot enjoy them

8. Until the stars disappear, it is the fourth quarter of the night, amrit vela,
which is considered the most conducive time to meditate and worship Vahiguru.

9. That person that longs to wake up at amrit vela will be woken up on
time by some secret power.

10. After doing Sohila Sahib, and before going to sleep, doing ardaas for the ability to wake up at amrit vela is very beneficial.

11. That Gursikh who is thirsting for naam and baaNee will find that this thirst will be like the alarm which wakes him/her up.

12. Even cows, birds and roosters wake up at amrit vela. If a Sikh does not, it is his own bad karma.

13. It is a natural phenomenon that at amrit vela, even flowers blossom and spread their scent more than at any other time.

14. That person who wants to meditate on Vahiguru must make it a daily habit to wake up at amrit vela.

15. It is not enough to just wake up at amrit vela, ishnaan and simran are also essential.

16. Those individuals who spend their nights lost in vices and evil and then sleep through amrit vela are destroying their own lives.

17. The way in which our minds can be attached to simran and baaNee at amrit vela is not possible at any other time.

18. All great saints, rishis, munis, bhagats and Gursikhs all have woken up at amrit vela.

19. That person's life is fruitful and worthwhile who wakes up every day at amrit vela and remembers Vahiguru.

 Re: Amrit Vela
Posted by: 13khalsa (IP Logged)
Date: April 08, 2009 08:22AM

ਮਃ ੪ ॥ਗੁਰਸਤਿਗੁਰਕਾਜੋਸਿਖੁਅਖਾਏਸੁਭਲਕੇਉਠਿਹਰਿਨਾਮੁਧਿਆਵੈ ॥


ਉਦਮੁਕਰੇਭਲਕੇਪਰਭਾਤੀਇਸਨਾਨੁਕਰੇਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਿਨਾਵੈ ॥


ਉਪਦੇਸਿਗੁਰੂਹਰਿਹਰਿਜਪੁਜਾਪੈਸਭਿਕਿਲਵਿਖਪਾਪਦੋਖਲਹਿਜਾਵੈ ॥


ਫਿਰਿਚੜੈਦਿਵਸੁਗੁਰਬਾਣੀਗਾਵੈਬਹਦਿਆਉਠਦਿਆਹਰਿਨਾਮੁਧਿਆਵੈ ॥


ਜੋਸਾਸਿਗਿਰਾਸਿਧਿਆਏਮੇਰਾਹਰਿਹਰਿਸੋਗੁਰਸਿਖੁਗੁਰੂਮਨਿਭਾਵੈ ॥


ਜਿਸਨੋਦਇਆਲੁਹੋਵੈਮੇਰਾਸੁਆਮੀਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖਗੁਰੂਉਪਦੇਸੁਸੁਣਾਵੈ ॥


ਜਨੁਨਾਨਕੁਧੂੜਿਮੰਗੈਤਿਸੁਗੁਰਸਿਖਕੀਜੋਆਪਿਜਪੈਅਵਰਹਨਾਮੁਜਪਾਵੈ ॥2॥

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib