ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Bundha (IP Logged)
Date: October 14, 2008 06:59AM

I heard some wonderful shabads from Guru Gobind Singh Ji's bani the other day and wanted to know which bani they were from.

I have checked Jaap Sahib, Akal Ustat, Bachittar Natak, the three Chandi di vaars and they are not there.1. Pun rashas ka kata ceasa siri askate jagat kay isa, bhupan brist gaggan kay sabbhan aan badhai gai...... This is the shabad that starts off Chaupai Sahib in Rehras sahib.

2. Lank loot li ahoo (also includes the tukh : Mayro naao Guru Gobind Singh.......

Any info would be greatfully received.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: NiranjanSingh (IP Logged)
Date: October 15, 2008 05:13PM

Bundha Ji,

(1) The couplets "ਪੁਨਿ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਕੇਤੁ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ॥" are from another Chaupai from Sri Dasam Granth, they occure before ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ॥.

The version printed in the Taksali Gutkas is not complete with the full verses of this entire Chaupai.

See Buddha Dal Gutka for the entire Chaupai. Keep in mind, this Chaupai is different from the ਕਬਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ Chaupai Sahib we read in Nitnem and in Amrit-Sanchars.

Here are the entire verses of this Chaupai for the benefit of others:

ਚੌਪਈ ॥ ਦੁਸਟ ਦੈਤ ਕਛੁ ਬਾਤ ਨ ਜਾਨੀ ॥ ਮਹਾ ਕਾਲ ਤਨ ਪੁਨਿ ਰਿਸਿ ਠਾਨੀ ॥ ਬਲ ਅਪਬਲ ਅਪਨੋ ਨ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਗਰਬ ਠਾਨਿ ਜਿਯ ਬਹੁਰਿ ਹੰਕਾਰਾ ॥੩੬੮॥ ਰੇ ਰੇ ਕਾਲ ਫੂਲਿ ਜਿਨਿ ਜਾਹੂ ॥ ਬਹੁਰਿ ਆਨਿ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਮਚਾਹੂ ॥ ਏਕ ਨਿਦਾਨ ਕਰੋ ਰਨ ਮਾਹੀ ॥ ਕੈ ਅਸਿਧੁਜਿ ਕੈ ਦਾਨਵ ਨਾਹੀ ॥੩੬੯॥ ਏਕ ਪਾਵ ਤਜਿ ਜੁਧ ਨ ਭਾਜਾ ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੈਤਨ ਕਾ ਰਾਜਾ ॥ ਆਂਤੌ ਗੀਧ ਗਗਨ ਲੈ ਗਏ ॥ ਬਾਹਤ ਬਿਸਿਖ ਤਊ ਹਠ ਭਏ ॥੩੭੦॥ ਅਸੁਰ ਅਮਿਤ ਰਨ ਬਾਨ ਚਲਾਏ ॥ ਨਿਰਖਿ ਖੜਗਧੁਜ ਕਾਟਿ ਗਿਰਾਏ ॥ ਬੀਸ ਸਹਸ੍ਰ ਅਸੁਰ ਪਰ ਬਾਨਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੁਜ ਛਾਡੇ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ॥੩੭੧॥ ਮਹਾ ਕਾਲ ਪੁਨਿ ਜਿਯ ਮੈ ਕੋਪਾ ॥ ਧਨੁਖ ਟੰਕੋਰ ਬਹੁਰਿ ਰਨ ਰੋਪਾ ॥ ਏਕ ਬਾਨ ਤੇ ਧੁਜਹਿ ਗਿਰਾਯੋ ॥ ਦੁਤਿਯ ਸਤ੍ਰੁ ਕੋ ਸੀਸ ਉਡਾਯੋ ॥੩੭੨॥ ਦੁਹੂੰ ਬਿਸਿਖ ਕਰਿ ਦ੍ਵੈ ਰਥ ਚਕ੍ਰ ॥ ਕਾਟਿ ਦਏ ਛਿਨ ਇਕ ਮੈ ਬਕ੍ਰ ॥ ਚਾਰਹਿ ਬਾਨ ਚਾਰ ਹੂੰ ਬਾਜਾ ॥ ਮਾਰ ਦਏ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥੩੭੩॥ ਬਹੁਰਿ ਅਸੁਰ ਕਾ ਕਾਟਸਿ ਮਾਥਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਕੇਤਿ ਜਗਤ ਕੇ ਨਾਥਾ ॥ ਦੁਤਿਯ ਬਾਨ ਸੌ ਦੋਊ ਅਰਿ ਕਰ ॥ ਕਾਟਿ ਦਯੋ ਅਸਿਧੁਜ ਨਰ ਨਾਹਰ ॥੩੭੪॥ ਪੁਨਿ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਕੇਤੁ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ ॥ ਪੁਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸਟਿ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ ॥ ਸਭਹਿਨ ਆਨਿ ਬਧਾਈ ਦਈ ॥੩੭੫॥ ਧੰਨ੍ਯ ਧੰਨ੍ਯ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ॥ ਦੁਸਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ ॥ ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ॥ ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਮੁਹਿ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥੩੭੬॥

(2) I beleive, these tuks are also in the Budha Dal Gutka, I don't have it available now to note exactly which Bani those tuks are from. Perhaps some other Gurmukh can look this up.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: JaggiSingh (IP Logged)
Date: October 16, 2008 02:27AM

Veer ji, the first couplet, i believe is from either ram avtar or krishna avtar. The second one i dont know. I guggest you get dasam granth translations by surinder singh kohli.Its better to understand em in english as various languages have been used in the dasam granth.Its an endless ocean of knowledge really.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Bundha (IP Logged)
Date: October 16, 2008 05:06AM

Thanks,

I shall make an effort to learn this chaupai to memory as it is brilliant.

The second shabad again is great, I don't have the full translation but one can make out the Guru Sahib Ji says that if He wanted to He could overrun Sri Lanak and the amazing thisng is Guru Ji says - I would not fight, nor would my legions fight , it also mentions Iran and Kurasaam.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Jarnail Singh "Arshi" Gyani (IP Logged)
Date: January 13, 2009 04:09AM

Guru Gobind Singh Ji didnt fight any "aggressive war"..and neither did Guru Hargobind Sahib ji.
ALL their "wars" were DEFENSIVE.
Thus there is no question of "over-running" anything...Guru Ji was not here to conquer/over run nations or acquire lands....

Jarnail Singh

jrnYl isMG igAwnI "ArSI"

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Bundha (IP Logged)
Date: January 13, 2009 09:03AM

Gyani Ji,

I think you misunderstand, we know that Guru Sahib Ji were never aggresive to anyone, even the Pahadi Rajas misunderstood Guru Sahib Ji, but if you look at the shabad, Guru Ji is saying that.... if He wanted to he could.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Koi (IP Logged)
Date: January 14, 2009 01:23AM

"2. Lank loot li ahoo (also includes the tukh : Mayro naao Guru Gobind Singh....... "

This is from one of Bhai Nand Lal Ji's conversations (questions by Bhai Nand Lal Ji) with Sri Guru Gobind Singh Ji. It is in the writings of Bhai Nand Lal Ji.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Bundha (IP Logged)
Date: January 14, 2009 08:10AM

Koi,

thanks for that, I have the complete works of Bhai Nand Lal Ji. Any idea which part this shabad is in?

One of the last 'namas' has a composition by Bhai Nand Lal Ji that makes it absolutely clear that Guru Nanak Dev Ji - Guru Gobind Singh Ji were Akal Saroop.

 Re: Dasam Guru Jis shabads.
Posted by: Koi (IP Logged)
Date: January 23, 2009 01:18AM

Bundha Ji,

Sorry, don't know.

Could someone post the whole shabad of Lank loot li ahoo (also includes the tukh : Mayro naao Guru Gobind Singh.......
and the translation as well.

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib