ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 15/8/08
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: August 15, 2008 02:29AM

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੫ਘਰੁ੨ਚਉਪਦੇ
ਏਕੁਪਿਤਾਏਕਸਕੇਹਮਬਾਰਿਕਤੂਮੇਰਾਗੁਰਹਾਈ॥
ਸੁਣਿਮੀਤਾਜੀਉਹਮਾਰਾਬਲਿਬਲਿਜਾਸੀਹਰਿਦਰਸਨੁਦੇਹੁਦਿਖਾਈ॥੧॥
ਸੁਣਿਮੀਤਾਧੂਰੀਕਉਬਲਿਜਾਈ॥
ਇਹੁਮਨੁਤੇਰਾਭਾਈ॥
ਰਹਾਉ॥
ਪਾਵਮਲੋਵਾਮਲਿਮਲਿਧੋਵਾਇਹੁਮਨੁਤੈਕੂਦੇਸਾ॥
ਸੁਣਿਮੀਤਾਹਉਤੇਰੀਸਰਣਾਈਆਇਆਪ੍ਰਭਮਿਲਉਦੇਹੁਉਪਦੇਸਾ॥੨॥
ਮਾਨੁਨਕੀਜੈਸਰਣਿਪਰੀਜੈਕਰੈਸੁਭਲਾਮਨਾਈਐ॥
ਸੁਣਿਮੀਤਾਜੀਉਪਿੰਡੁਸਭੁਤਨੁਅਰਪੀਜੈਇਉਦਰਸਨੁਹਰਿਜੀਉਪਾਈਐ॥੩॥
ਭਇਓਅਨੁਗ੍ਰਹੁਪ੍ਰਸਾਦਿਸੰਤਨਕੈਹਰਿਨਾਮਾਹੈਮੀਠਾ॥
ਜਨਨਾਨਕਕਉਗੁਰਿਕਿਰਪਾਧਾਰੀਸਭੁਅਕੁਲਨਿਰੰਜਨੁਡੀਠਾ॥੪॥੧॥੧੨॥

(ਅੰਘ ੬੧੧)

----------------------------------------

ੴਸਤਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Continuous God, Eternal, True, Divine Enlightener, Merciful, Guru’s Grace.

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਚਉਪਦੇ
sorath mehlaa 5 ghar 2 cha-upday (611-18)
Sorat’h, Fifth Mehla, Second House, Chau-Padas: (611-18)

ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ॥
ayk pitaa aykas kay ham baarik too mayraa gur haa-ee.
The One God is our father; we are the children of the One God. You are our Guru.

ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸੀ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ॥੧॥
sun meetaa jee-o hamaaraa bal bal jaasee har darsan dayh dikhaa-ee. ||1||
Listen, friends: my soul is a sacrifice, a sacrifice to You; O Lord, reveal to me the Blessed Vision of Your Darshan. ||1||

ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ॥
sun meetaa Dhooree ka-o bal jaa-ee.
Listen, devotee friends: I am a sacrifice to the dust of Your feet.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੇਰਾ ਭਾਈ॥ਰਹਾਉ॥
ih man tayraa bhaa-ee. rahaa-o.
This mind is yours, O Siblings. ||Pause||

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ॥
paav malovaa mal mal Dhovaa ih man tai koo daysaa.
I wash your feet, I massage and clean them; I give this mind to you.

ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਉ ਦੇਹੁ ਉਪਦੇਸਾ॥੨॥
sun meetaa ha-o tayree sarnaa-ee aa-i-aa parabh mila-o dayh updaysaa. ||2||
Listen, devotee friends: I have come to Your Sanctuary; teach me, that I might unite with God. ||2||

ਮਾਨੁ ਨ ਕੀਜੈ ਸਰਣਿ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ॥
maan na keejai saran pareejai karai so bhalaa manaa-ee-ai.
The devotees advise: Do not be proud; seek His Sanctuary, and accept as good all that He does.

ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਈਐ॥੩॥
sun meetaa jee-o pind sabh tan arpeejai i-o darsan har jee-o paa-ee-ai. ||3||
Listen, devotee friend: dedicate your soul, body and your whole being to Him; thus you shall receive the Blessed Vision of His Darshan. ||3||

ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ॥
bha-i-o anoograhu parsaad santan kai har naamaa hai meethaa.
He has shown mercy to me, by the Grace of the Guru; I now feel the sweetness of the Lord’s Name.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭੁ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ॥੪॥੧॥੧੨॥
jan naanak ka-o gur kirpaa Dhaaree sabh akul niranjan deethaa. ||4||1||12||
The Guru has shown mercy to servant Nanak; I see the casteless, immaculate Lord everywhere. ||4||1||12||

(Ang 611)

-------------------------------------------------------------------------------

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

khalsa jeeo,

will post theoretical jhamkees/bishraams/q's and comments hopefully later in the day when i am blessed with time.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib