ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 19/7/08
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: July 19, 2008 06:20AM

ਸਲੋਕਮ:੩॥
ਦਰਵੇਸੀਕੋਜਾਣਸੀਵਿਰਲਾਕੋਦਰਵੇਸੁ॥
ਜੇਘਰਿਘਰਿਹੰਢੈਮੰਗਦਾਧਿਗੁਜੀਵਣੁਧਿਗੁਵੇਸੁ॥
ਜੇਆਸਾਅੰਦੇਸਾਤਜਿਰਹੈਗੁਰਮੁਖਿਭਿਖਿਆਨਾਉ॥
ਤਿਸਕੇਚਰਨਪਖਾਲੀਅਹਿਨਾਨਕਹਉਬਲਿਹਾਰੈਜਾਉ॥੧॥

ਮ:੩॥
ਨਾਨਕਤਰਵਰੁਏਕੁਫਲੁਦੁਇਪੰਖੇਰੂਆਹਿ॥
ਆਵਤਜਾਤਨਦੀਸਹੀਨਾਪਰਪੰਖੀਤਾਹਿ॥
ਬਹੁਰੰਗੀਰਸਭੋਗਿਆਸਬਦਿਰਹੈਨਿਰਬਾਣੁ॥
ਹਰਿਰਸਿਫਲਿਰਾਤੇਨਾਨਕਾਕਰਮਿਸਚਾਨੀਸਾਣੁ॥੨॥

ਪਉੜੀ॥
ਆਪੇਧਰਤੀਆਪੇਹੈਰਾਹਕੁਆਪਿਜੰਮਾਇਪੀਸਾਵੈ॥
ਆਪਿਪਕਾਵੈਆਪਿਭਾਂਡੇਦੇਇਪਰੋਸੈਆਪੇਹੀਬਹਿਖਾਵੈ॥
ਆਪੇਜਲੁਆਪੇਦੇਛਿੰਗਾਆਪੇਚੁਲੀਭਰਾਵੈ॥
ਆਪੇਸੰਗਤਿਸਦਿਬਹਾਲੈਆਪੇਵਿਦਾਕਰਾਵੈ॥
ਜਿਸਨੋਕਿਰਪਾਲੁਹੋਵੈਹਰਿਆਪੇਤਿਸਨੋਹੁਕਮੁਮਨਾਵੈ॥੬॥
(ਅੰਘ ੫੫੦)
--------------------------------

Questions/Comments:

- ਦਰਵੇਸੀ - i pronounce this as ਦਰਵੇਸੀ because the original word is darvesh. fine?

- ਧਿਗੁ - this word also appears, in a different form, in places such as Rehraas Sahib (dhrig jeevan ,dhrig jivaas...). is there any significance here given the lack of pairee rara? does the meaning alter or is it just another way to write the word? i am pretty sure we never do but just in case i am wrong, we never add 'r' sounds when we do paath, right?

- ਜਾਉ - we always nasalise ooraa in this word right?

- ਨੀਸਾਣੁ - i pronounce as as ਨੀਸਾਣੁ, right?

- ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ; ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥ or ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ; ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥ or ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ; ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥. which is the correct way to do bishraam and why is it correct when compared to the other ways i.e. why would they be incorrect?

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 19/7/08
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: July 20, 2008 05:39AM

i meant:

- ਦਰਵੇਸੀ - i pronounce this as ਦਰਵੇਸ਼ੀ because the original word is darvesh. fine?

- ਨੀਸਾਣੁ - i pronounce as as ਨੀਸ਼ਾਣੁ, right - same reason as above.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ - hukamnama sahib : 19/7/08
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: July 21, 2008 08:23AM

Quote:
- ਦਰਵੇਸੀ - i pronounce this as ਦਰਵੇਸ਼ੀ because the original word is darvesh. fine?

Correct.


Quote:
- ਨੀਸਾਣੁ - i pronounce as as ਨੀਸ਼ਾਣੁ, right - same reason as above.

Correct.


Quote:
- ਜਾਉ - we always nasalise ooraa in this word right?

When this word is a Kriya in Uttam Purakh (verb, first person), it's pronounced nasal.

Quote:
- ਧਿਗੁ - this word also appears, in a different form, in places such as Rehraas Sahib (dhrig jeevan ,dhrig jivaas...). is there any significance here given the lack of pairee rara? does the meaning alter or is it just another way to write the word? i am pretty sure we never do but just in case i am wrong, we never add 'r' sounds when we do paath, right?

The raara has not been added, I guess as per boli of certain geographical area. Another reason could be to keep the maatra (metre) under control.


Quote:
- ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ; ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥ or ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ; ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥ or ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ; ਆਪੇ ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥. which is the correct way to do bishraam and why is it correct when compared to the other ways i.e. why would they be incorrect?


In my humble opinion, the bishraam should be:

- ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਆਪੇ; ਤਿਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਵੈ॥6॥


In reality, "ਹਰਿ ਆਪੇ", is Dehli Deepak i.e. connects with both sides.


In long pankitis like this, it is advisable to place bishraam in such way that the Dehli Deepak is connected to the first connection. This is in line with chaal of Paath. If the pankiti is small i.e. less lengthy, the whole pankiti should be uttered without bishraam.

Kulbir Singh

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib