ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    VEECHAAR- eik dhin sovan hoeigo laa(n)bae godd pasaar ||
Posted by: ... (IP Logged)
Date: July 09, 2008 12:06PM

vaheguroo jee ka khalsaaa, vaheguroo jee kee fateh!!

please could the sangat do veechaar of this salok:

kbIr sUqw ikAw krih auiT ik n jpih murwir ]

kabeer soothaa kiaa karehi out(h) k n japehi muraar ||
Kabeer, what are you doing sleeping? Why not rise up and meditate on the Lord?

iek idn sovnu hoiego lWby gof pswir ]128]

eik dhin sovan hoeigo laa(n)bae godd pasaar ||128||
One day you shall sleep with your legs outstretched. ||128||

does the second tuk here refer to death, with regards to sleeping with the legs outstretched?
thank you

vaheguroo jee ka khalsa, vaheguroo jee kee fatehhh!!!

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib