ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ / Hukamnama Sahib - 9/5/08
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: May 09, 2008 03:23AM

ਧਨਾਸਰੀਮਹਲਾ੫॥
ਜਿਹਕਰਣੀਹੋਵਹਿਸਰਮਿੰਦਾਇਹਾਕਮਾਨੀਰੀਤਿ॥
ਸੰਤਕੀਨਿੰਦਾਸਾਕਤਕੀਪੂਜਾਐਸੀਦ੍ਰਿੜ੍‍ੀਬਿਪਰੀਤਿ॥੧॥
ਮਾਇਆਮੋਹਭੂਲੋਅਵਰੈਹੀਤ॥
ਹਰਿਚੰਦਉਰੀਬਨਹਰਪਾਤਰੇਇਹੈਤੁਹਾਰੋਬੀਤ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥
ਚੰਦਨਲੇਪਹੋਤਦੇਹਕਉਸੁਖੁਗਰਧਭਭਸਮਸੰਗੀਤਿ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸੰਗਿਨਾਹਿਰੁਚਆਵਤਬਿਖੈਠਗਉਰੀਪ੍ਰੀਤਿ॥੨॥
ਉਤਮਸੰਤਭਲੇਸੰਜੋਗੀਇਸੁਜੁਗਮਹਿਪਵਿਤਪੁਨੀਤ॥
ਜਾਤਅਕਾਰਥਜਨਮੁਪਦਾਰਥਕਾਚਬਾਦਰੈਜੀਤ॥੩॥
ਜਨਮਜਨਮਕੇਕਿਲਵਿਖਦੁਖਭਾਗੇਗੁਰਿਗਿਆਨਅੰਜਨੁਨੇਤ੍ਰਦੀਤ॥
ਸਾਧਸੰਗਿਇਨਦੁਖਤੇਨਿਕਸਿਓਨਾਨਕਏਕਪਰੀਤ॥੪॥੯॥

DHANAASAREE FIFTH MEHL
You have made it your habit to practice those deeds which will bring you shame.
You slander the Saints and you worship the faithless cynics;
such are the corrupt ways you have adopted.
|| 1 ||
Deluded by your emotional attachment to Maya you love other things like the enchanted city of Hari-chandauree or the green leaves of the forest - such is your way of life.
|| 1 ||
Pause || Its body may be anointed with sandalwood oil but the donkey still loves to roll in the mud.
He is not fond of the Ambrosial Nectar;
instead he loves the poisonous drug of corruption.
|| 2 ||
The Saints are noble and sublime;
they are blessed with good fortune.
They alone are pure and holy in this world.
The jewel of this human life is passing away uselessly lost in exchange for mere glass.
|| 3 ||
The sins and sorrows of uncounted incarnations run away when the Guru applies the healing ointment of spiritual wisdom to the eyes.
In the Saadh Sangat the Company of the Holy I have escaped from these troubles;
Nanak loves the One Lord.
|| 4 || 9 ||
(Ang: 673)

--------------------------------------------------------------------------------

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

khalsa jeeo,

potential pad-ched, jhamkees and bishraams:

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫॥
ਜਿਹ ਕਰਣੀ ਹੋਵਹਿ ਸਰਮਿੰਦਾ ; ਇਹਾ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤਿ॥
ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ , ਸਾਕਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ; ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍‍ੀ ਬਿਪਰੀਤਿ॥੧॥
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭੂਲੋ ਅਵਰੈ ਹੀਤ॥
ਹਰਿ ਚੰਦਉਰੀ ਬਨਹਰ ਪਾਤਰੇ ; ਇਹੈ ਤੁਹਾਰੋ ਬੀਤ॥੧॥
ਰਹਾਉ॥
ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਹੋਤ ਦੇਹ ਕਉ ; ਸੁਖੁ ਗਰਧਭ ਭਸਮ ਸੰਗੀਤਿ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗਿ ਨਾਹਿ ਰੁਚ ਆਵਤ ; ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ॥੨॥
ਉਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ; ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਪਵਿਤ ਪੁਨੀਤ॥
ਜਾਤ ਅਕਾਰਥ , ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥ ; ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਜੀਤ॥੩॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ ; ਗੁਰਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਨੇਤ੍ਰ ਦੀਤ॥
ਸਾਧਸੰਗਿ ਇਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ ; ਨਾਨਕ ਏਕ ਪਰੀਤ॥੪॥੯॥

Q's

> Any alternative pad-ched here?

> Any alternative bishraam perspectives (i.e. first half of panktee 3)?

> 1st panktee: should sassa in ਸਰਮਿੰਦਾ be pronounced with vishesh dhunee i.e. sh sound?

dhanvaad.


ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 

© 2007-2024 Gurdwara Tapoban Sahib