ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: April 20, 2008 10:04AM

ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥
Do not accept anyone else except God as the Creator of the universe;

ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
He, the Unborn, Unconquerable and Immortal, was in the beginning, consider Him as Supreme Ishvara……Pause.


-------


ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥
Believe not the created Names of the Lord except the Created Lord.

ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤਿਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
One who is the origin of all, unborn, unconquerable and indestructible, consider Him alone as your Supreme Being.(1)pause.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Harinder Singh (IP Logged)
Date: April 20, 2008 01:51PM

bin kartar na kirtam mano
well.......... i feel it means that kirtam names of God like alaah, raam can be japped and can help one spiritually. But if someone is japping raam but is thinkig of king Raam, husband of Sita, thats not acceptable according to gurmat.
In short, satnaam is the most powerful, but if someone wants to try kirtam names, well they shud only be of God and not any other avataars etc.
I could be wrong so please forgive me.

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: April 21, 2008 04:27AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

khalsa jeeo,

veer kulbir singh, would appreciate your input here. the translations are so vastly different don't you think.

Mahan Kosh offers the following:

ਸੰ. कृत्रिम ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ. ਵਿ- ਬਣਾਉਟੀ।
(2) ਕਲਪਿਤ. "ਕਿਰਤਮ ਨਾਮੁ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਵਾ". (ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮ: ੫)।
(3) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ. "ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ". (ਹਜਾਰੇ ੧੦).

This definition would seem to lend credence to the 1st translation...?

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: April 23, 2008 02:50AM

bump

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: April 23, 2008 01:08PM

ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ ॥

To me this pankiti has always meant that don't consider this creation i.e. Kirtam without creater (Kartar) i.e. this world i.e. Kirtam has a Kartar i.e. the creater.

In Punjabi this would be written as - Kirtam (creation) noo, kartar (creater) tau bina na samjho. This is a warning to atheist people who believe that there is no creater.

Baani is Agam Agaadh Bodh. May Guru Sahib forgive our mistakes done while interpreting Gurbani.

Daas,
Kulbir Singh

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: April 24, 2008 02:58AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

veer jee,

that definitely would link with the meaning of the second tuk much more appropriately.

dhanvaad.

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Harinder Singh (IP Logged)
Date: April 24, 2008 07:46AM

ufffff........... i LOVE kulbir singh. If i was a bibi and I had to choose 1 man in this world, that will be KULBIR SINGH.

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: kulbir singh (IP Logged)
Date: April 24, 2008 08:18AM

O Bhraava, main pehla hee shaadi-shuda haan. I am already married.

Kulbir Singh

 Re: which dasam granth sahib trans. correct?
Posted by: Atma Singh (IP Logged)
Date: April 24, 2008 10:06AM

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹ

khalsa jeeo,

i am now also getting just a bit worried about veer harinder singh jee :-)

ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ

ਦਾਸ,
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ

 

© 2007-2022 Gurdwara Tapoban Sahib