ਪ੍ਰਥਮਰਹਿਤਯਹਿਜਾਨਖੰਡੇਕੀਪਾਹੁਲਛਕੇ॥ ਸੋਈਸਿੰਘਪ੍ਰਧਾਨਅਵਰਨਪਾਹੁਲਜੋਲਏ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


    View Post Listing    |    Search    this is wrong
Posted by: mandeep (IP Logged)
Date: January 04, 2008 06:45PM


 Re: this is wrong
Posted by: gurmantar (IP Logged)
Date: January 06, 2008 09:03AM

its actually really upsetting that its not the random mounah thats dancing to bhangra but singhs with kes, who are teaching their kids with kes that this is acceptable and that drinking is a part of sikh culture..is this the future of sikhi?...vaheguroo kirpa karou!!!

slok mÚ 3 ]
salok ma 3 ||
Salok, Third Mehla:

jgqu jlµdw riK lY AwpxI ikrpw Dwir ]
jagath jala(n)dhaa rakh lai aapanee kirapaa dhhaar ||
The world is going up in flames - shower it with Your Mercy, and save it!

ijqu duAwrY aubrY iqqY lYhu aubwir ]
jith dhuaarai oubarai thithai laihu oubaar ||
Save it, and deliver it, by whatever method it takes.

siqguir suKu vyKwilAw scw sbdu bIcwir ]
sathigur sukh vaekhaaliaa sachaa sabadh beechaar ||
The True Guru has shown the way to peace, contemplating the True Word of the Shabad.

nwnk Avru n suJeI hir ibnu bKsxhwru ]1]
naanak avar n sujhee har bin bakhasanehaar ||1||
Nanak knows no other than the Lord, the Forgiving Lord. ||1||

 

© 2007-2018 Gurdwara Tapoban Sahib