ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


Bhai Sahib Bhai JeevanSingh
Posted by : GurrooVaah
Date: 7/30/2004 1:28 am


VaaheguroojeekaakhaalsaaVaaheguroojeekeefaateh!
i just thought i'll post on Bhaisahib. i had his darshan at his house a few days ago. Bhaisahib and mata jeee are chardeekhalaa. Bhaisahib cant get up or lay dwon himself, singhs accompany them along a singhnee for mata jee. Bhaisahib was listening to Gurbani Path on his cordless phone when i went.. i was blessed enough to have his darshan. Bhaisahib says Gurfateh to all sangata and to keep up Naam! Dhan Guroo Dhan Guroo pyaareh
Re: Bhai Sahib Bhai JeevanSingh
Posted by : ???????
Date: 7/30/2004 8:15 am


May Waheguru jee Bless us with more Gursikhs like Bhai Sahib.


May Waheguru Jee Bless Bhai Sahib
Re: Bhai Sahib Bhai JeevanSingh
Posted by : ns
Date: 7/30/2004 12:23 pm


Waheguru Ji ka Khalsa Waheguru Ji ke Fateh!

Thanks for sharing GurrooVaah jeeo, and keep us posted on Bhai Sahib Ji's condition..

May Waheguru Ji bless and give Bhai Sahib even more chardi kala, so much more chardi kala that Bhai Sahib attends Kirtan and does kirtan worldwide again.

Waheguru Ji ka Khalsa Waheguru Ji ke Fateh!!