ਚੁਕਾਰਅਜ਼ਹਮਹਹੀਲਤੇਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ॥ਹਲਾਲਅਸਤਬੁਰਦਨਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰਦਸਤ॥੨੨॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


Prakash and Sohkasin Dee Seva
Posted by : Dogma
Date: 7/29/2004 9:57 pm


Waheguru Jee Ka Khalsa
Waheguru Jee Kee Fateh

Sangat Jeeo,

I have noticed that whenever I go somewhere each person has a different way of doing Sohkasin Dee Seva or Prakash Dee Seva.

I was wondering if the sangat could give it's thoughts on how it does this Seva for Guru Sahib. I would be interested in hearing all types of responses as I'm sure we could learn a lot from each other.

What is the PROPER respectful way of doing this seva for Guru Sahib.

any and ALL responses are welcome.

Waheguru Jee Ka Khalsa
Waheguru Jee Kee Fateh