ਰਹਿਣੀਰਹੈਸੋਈਸਿਖਮੇਰਾ॥ ਓੁਹਸਾਹਿਬਮੈਉਸਕਾਚੇਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


true wealth
Posted by : Singh10
Date: 7/29/2004 5:33 pm


When I was younger, my grandmother would tell us stories that parents usually tell their young children, with some sort of moral to be learned. One of these was about a chirhi and a cau(n)/crow. I will write down the general idea of the story as the full story will fill up the page. The chirhi would spend it's days collecting food and would not waste it's time. The crow would live carefree and make fun of the chirhi for working so hard. When the winter months came, the crow had no food and the chirhi had a big stock of food that would last it throughout the winter.

In the same way, people say that we can do simran tommorrow, or we can keep rehit later on; now is the time to enjoy life. If we do simran now, we can fill our bank accounts with the true wealth of naam that will help us in the most difficult time. Like gurbani says - Where there is no mother, father, close friend, nor brother; there naam will be the only support.
Re: true wealth
Posted by : ms
Date: 7/30/2004 4:29 am


If Simran is worth it, why not right now.
Re: true wealth
Posted by : yea
Date: 7/31/2004 7:12 pm


I think you read his post wrong

He said In the same way, people say that we can do simran tommorrow, or we can keep rehit later on; now is the time to enjoy life.

that means people say

while they should be doing simran now