ਨਸਾਜ਼ੋਨਬਾਜ਼ੋਨਫ਼ੌਜੋਨਫ਼ਰਸ਼॥ਖ਼ੁਦਾਵੰਦਬਖ਼ਸ਼ਿੰਦਹਿਐਸ਼ਿਅਰਸ਼॥੪॥ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦॥)

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


9th day
Posted by : hello
Date: 7/19/2004 11:08 pm


what is this about?

"On the ninth day of the month, make a vow to speak the Truth, and your sexual desire, anger and desire shall be eaten up." (SGGSJ Ang 1245)
Re: 9th day
Posted by : waheguru da beta
Date: 7/20/2004 8:10 pm


it is referring to a ritual that brahmin pandits used to do

a certain type of superstitious fast done on the ninth day

please try to read the full shabad and you will understand the full meaning

guru sahib is saying that instead of doing empty acts we should do purposeful devotional acts of real merit like naam simran
Re: 9th day
Posted by : ..
Date: 7/21/2004 1:25 pm


but why is it saying to do it on the 9th day
Re: 9th day
Posted by : Kulbir Singh
Date: 7/21/2004 2:37 pmHere is the original pankiti:

NAUMI, NAEM SACH JE KARAE||
KAAM KRODH TRISHNA UCHRAI||

These are the days according to the lunar calendar. Naumi (9th day), Ekaadasi (11th day) and the full moon days are very special for Hindus. Many Hindus keep Varat (fast) on Naumi i.e. the ninth day. Siri Guru jee is telling them that instead of keeping the fast of not eating that day, they should keep fast of not getting indulged in lust, anger and greediness and adopt Gurmat truth i.e. Naam.

Baani in Siri Guru Granth Sahib jee explains the real meanings behind 7 days of week, months of a year, and days to full moon; and what lessons we should learn from them.

Daas,
Kulbir Singh
Re: 9th day
Posted by : star
Date: 7/22/2004 7:15 am


"Baani in Siri Guru Granth Sahib jee explains the real meanings behind 7 days of week, months of a year, and days to full moon; and what lessons we should learn from them."

Veerjee, please could you elaborate on this.