ਰਹਿਣੀਰਹੈਸੋਈਸਿਖਮੇਰਾ॥ ਓੁਹਸਾਹਿਬਮੈਉਸਕਾਚੇਰਾ॥

Akal Purakh Kee Rachha Hamnai, SarbLoh Dee Racchia Hamanai


ARCHIVED FORUM: Gurdwara Tapoban Sahib
    View Post Listing    |    Search    


sarbhloh karas
Posted by : Recamecajeca
Date: 7/19/2004 7:00 pm


I have a sarbhloh kara and Ive been wearing it for quite some time. The unfortunate thing is that it takes off hair from my arms. What can i do to prevent this? I tried to fix the edges, but theres nothing that can be done to prevent this


SARBHloh is a must and steel karays people cant wear?
So what should be done......????